Kvalitet og kvalitetsstyring

Procedure for kvalitetssikring og kvalitetskontrol

CS Facility A/S har moderne og veldokumenterede kvalitetssystemer, der i vid udstrækning er udviklet i et tæt samarbejde med vore kunder – Specielt kan vi på det offentlige område nævne at dele af vor kvalitetsstyring er målrettet kravene fra eksempelvis Aarhus Kommune gennem de sidste 8 år.

Med hensyn til kvalitetssikring herunder egenkontrol vil vi anføre følgende:

Sikringen af den aftalte kvalitet på de enkelte arbejdspladser foregår efter følgende faste retningslinjer:

  • Hver arbejdsdag detaljeret egenkontrol udført af den enkelte servicemedarbejder.
  • Løbende kvalitetskontroller udført af den ansvarlige arbejdsleder på alle væsentlige områder med udarbejdelse af kvalitetsskemaer – på aftaler hvor frekvensen af rengøringen er mindre end én gang ugentligt foretages en individuel vurdering af behov for kvalitetskontrol.
  • Månedlig total gennemgang med stikprøvekontroller af alle områder og udarbejdelse af egentlig kvalitetsrapport også vedrørende det periodiske arbejde.

 Herudover følgende arbejdsgange:

  • Vi har rigtig god erfaring med at man efter den månedlige gennemgang afholder et kort møde, samt naturligvis at kundens kontaktperson deltager i den månedlige gennemgang efter behov.
  • Den løbende tilbagemelding til vore kunder sker herudover i det omfang og i den frekvens, man har ønske om. Vi har herudover erfaring med at en tæt, personlig uformel dialog i forbindelse med den daglige opgaveløsning er meget givtig.
  • En grundlæggende forudsætning for at den aftalte kvalitet leveres er netop den tætte kontakt i dagligdagen, sammenholdt med vore klare retningslinjer og politikker på området.
  • Alle eventuelle ændringer i de til enhver tid gældende lokale planer for kvalitet og kvalitetsstyring vil naturligvis blive forelagt for den kontraktansvarlige på aftalen, inden de effektueres.
  • Vi vil desuden løbende og vedvarende, dels have en tæt personlig kontakt til nøglepersonen på den enkelte serviceaftale, dels fysisk have kontinuerlige runderinger på områderne for observation og tilpasning af vor indsats.
  • Sluttelig vil vi anføre at vor oplæring i egenkontrol mv. sker dels ved kurser afholdt af vor arbejdsgiverforening DANSKE SERVICE, dels ved personlig og målrettet vejledning på den enkelte arbejdsplads.

Ønskes en overgang til kvalitetsstyring efter Dansk Standard  – DS/INSTA 800 – klarer vi selvfølgelig også det – sig blot til.

Vi er naturligvis medlem af…

Telefon: +45 70 27 20 16
Mail: info@csfacility.dk
Stavneagervej 35
DK · 8250 Egå